18 abr. 2009

Dissabte 18 d’abril del 2009


La ILP Iniciativa Legislativa Popular per l’abolició de la tauromàquia arriba a Esparreguera

La nostra localitat ha viscut avui la recollida de signatures contra els espectacles de braus a Catalunya.

Una corrent abolicionista que esta cada dia aglutinant més i més seguidors entre la nostra joventut.

La “Fiesta”, considerat un veritable art elevat a la quinta essència per els seus seguidors, ha esdevingut sempre com un dels més autèntics símbols del nacionalisme espanyol. No obstant, ensopega però, amb la sensibilitat d’una part del catalanisme que ho veu com un folklore afegit des de fora de la nostra cultura, i evidentment, ensopega també amb tota aquella gent que no poden comprendre que en ple segle XXI, encara avui, es defensi la barbàrie i la crueltat dels animals disfressat de cultura.

Ja temps enrera es va intentar infructuosament eliminar els espectacle dels braus.

La plataforma Prou.cat ho intenta de nou. I vet aquí que son presents a Esparreguera per sensibilitzant-nos a tots. Per bé que si haguessin fet publicitat, potser, haurien recollit més signatures.

Dades per el record:
L'Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals lliura al Parlament 453.000 signatures en contra de les curses de braus
Dimecres, 6 d'abril de 2005.
Despatx d'audiències del president

La presidenta de l'Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals (ADDA), Carme Méndez, i la directora de campanyes de la Societat Mundial de Protecció dels Animals (WSPA), Leah Garcés, han lliurat aquest matí al president del Parlament, Ernest Benach, 453.000 signatures per sol·licitar a la cambra catalana la modificació de la Llei 22/2003, de protecció dels animals, que suprimeixi les curses de braus a Catalunya.

Aquestes signatures han estat recollides amb la col·laboració de més de cent vint grups, associacions i col·lectius per a la defensa dels drets dels animals.

En sortir de l'audiència Carme Méndez ha dit: «Nosaltres hem fet els nostres deures i hem culminat la campanya de recollida de signatures.» I ha explicat:«Durant l'audiència hem fet la petició formal al president de la cambra perquè transmeti als grups parlamentaris la nostra sol·licitud de suprimir la tortura pública dels animals». «La nostra iniciativa» --ha afegit Méndez-- «demostra quina és la voluntat dels ciutadans, i el nostre desig és que els partits polítics ho portin a terme».
Presentada la proposició de llei per l'abolició de la tauromàquia al Parlament de Catalunya
Text:

La proposició de llei entrada per registre al Parlament de Catalunya, què hauran de votar els diputats és la següent: PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 6 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 2/2008, DE 15 D’ABRIL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A l’any 1988, Catalunya va ser capdavantera en dictar una Llei sobre protecció dels animals. La Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, va prohibir la construcció de noves places de braus. Aquesta Llei fou actualitzada i ampliada en diverses ocasions, sempre en la direcció d’un major reconeixement dels drets dels animals, entre les quals destaca la limitació d’accés a les places de les persones menors de catorze anys, en haver-ne constatat el negatiu impacte emocional que produeix en les persones menors contemplar un espectacle violent com aquest.
La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, va considerar els animals com a organisme dotats de sensibilitat psíquica, a més de física, i va prohibir explícitament diverses formes d’espectacles amb animals que implicaven patiment o mort.
En aquest context, la llei ha de preveure una protecció integral de tots els animals i no deixar al marge espectacles com les curses de braus, ja que objectivament suposen un maltractament i comporten dolor i patiment per l’animal.
Tots aquests antecedents tracen un camí que mostra els canvis en la relació entre els humans i la resta d’animals, partint d’una visió absolutament antropocèntrica, en la que s’equiparaven animals i objectes, a una visió fomentada, entre d’altres motius, en evidències científiques com la proximitat genètica entre espècies, o el fet que al capdavall, tots els animals som el resultat de processos evolutius paral•lels. El brau, (Bos primigenius taurus), és animal mamífer amb un sistema nerviós molt pròxim al de l’espècie humana, la qual cosa significa que compartim molts aspectes del nostre sistema neurològic i emotiu.
La consideració del brau com un ésser viu capaç de patir i la superació de la visió de la humanitat com a posseïdora de drets absoluts i il•limitats que permeten la pràctica de conductes destructives i violentes sobre els animals, ha arrelat en el sentiment de la societat catalana. Aquesta visió ja estat amb anterioritat presa en comú en països de gran tradició democràtica, en prohibir en el passat l’existència d’aquest tipus d’espectacles. Aquesta major i creixent sensibilitat de la nostra societat cap a posicions favorables a la protecció dels animals, el descens prominent a Catalunya de l’afició a les curses de braus, el continuat rebuig que produeix en els estrangers que visiten el nostre país les curses de braus, les quals a més es nodreixen en part de diner públic, propicien un pas més i definitiu prohibint les curses de braus en totes les modalitats previstes legalment.
Recollint la inquietud de la societat catalana, a l’empara dels articles 148 i 149 de la Constitució, i dels articles 46, 116, 144 i 189 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es formula la següent PROPOSICIÓ DE LLEI
Article primer
S’afegeix una lletra, la f, a l’apartat 1 de l’article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, amb el text següent:
«f. Les curses de braus i els espectacles amb braus que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les “sorts” de la pica, les banderilles i l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que es celebrin en les places de braus o fora d’elles, llevat de les festes amb bous a què es refereix la lletra b) del segon apartat de l’article 6.»
Article segon
Es suprimeix la lletra a) del segon apartat de l’article 6.
Disposicions Addicionals
Primera. El Govern ha de determinar l’import de la compensació econòmica als titulars de drets subjectius afectats per l’entrada en vigor d’aquesta llei en el termini de 6 mesos i per mitjà del procediment administratiu corresponent, amb audiència dels interessats.
Segona. Els efectes econòmics d’aquesta llei es traslladen al pressupost de l’exercici següent al de la seva aprovació.
Disposició derogatòria
Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradiguin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta Llei.
Disposició Final
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Retall de premsa

0 comentaris: